کارخانه پــالــود

خراسان رضوی، نیشابور، شهرک صنعتی خیام، خیابان بهره وری 7 نبش تلاش 3

تلفن و فکس : 30-05143267227

اخذ نمایندگی

لطفا قبل از پر کردن فرم، شرایط اخذ نمایندگی را مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن فرم زیر را پرکرده و در صورت نیاز رزومه کاری خود را پیوست نمائید.

انتخاب مسیر …

Maximum size 10MBلطفا صبر کنید