پودر آب پنیر پرمیت

پودر آب پنیر پرمیت

وزن: 25 کیلوگرم

سایر جزئیات

در صنعت، آب پنیر را طی فرایندهایی تغلیظ می کنند و در نهایت پودر آب پنیر بدست می آورند. استفاده از آب پنیر در صنایعی همچون چیبس و پفک سازی، نوشابه سازی و صنایع لبنی مرسوم و رایج است.